27 September 2012

SOALAN PERCUBAAN GEOGRAFI FIZIKAL KELANTAN 2012


1     a)  Nyatakan  perbezaan antara ekuinoks dan solstis                                                                    [6]

      b)   Jelaskan  kesan  peredaran bumi terhadap fenomena di permukaan bumi.                           [10]                                                                                                  

      c)  Huraikan pengaruh cahaya matahari terhadap proses-proses dalam sistem hidrolologi.         [9]


2   a) Apakah yang dimaksudkan dengan kejadian gempa bumi?                                                      [5]

     b) Huraikan proses kejadian gempa bumi                                                                                      [10]

     c) Jelaskan lima kesan kejadian gempa bumi terhadap alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia                                                                                                                                                      [10]                                                                                                                                                     

3   a)  Apakah yang dimaksudkan dengan hakisan permukaan ?                                                       [3]

     b)  Jelaskan  empat jenis hakisan permukaan                                                                                [8]

     c)  Huraikan   empat faktor yang mengalakkan hakisan permukaan                                             [8]

    d ) Huraikan tiga kesan hakisan permukaan terhadap  alam sekitar.          `                                   [6]


(a) ( i) Apakah yang dimaksudkan dengan profail panjang sungai?                                              [5]

         ( ii) Huraikan  proses pembentukan bentuk muka bumi di peringkat muda sungai.                  [10]                                                                                                           
         ( iii) Jelaskan kepentingan bentuk muka bumi  tindakan sungai  terhadap aktiviti  manusia.
                                                                                                                                                           [10]

                                                ATAU

4 (b) i) Apakah yang dimaksudkan dengan ombak pembinasa?                                                        [5]

       ( ii) Huraikan tiga  bentuk muka bumi yang terhasil daripada hakisan ombak                            [6]                                                                                                                   
       (iii) Jelaskan tiga kepentingan  bentuk muka bumi hakisan ombak terhadap aktiviti manusia    [6]                                                                                                       
      ( iv) Jelaskan langkah-langkah untuk mengawal hakisan  ombak  di zon pinggir pantai               [8]
                                                                                                                       

5. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan udara?                                                                 [5]

   ( b) i) Lukis gambar rajah pembentukan bayu laut dan bayu darat  .                                               [4]
          ii) Jelaskan proses pembentukan bayu laut dan bayu darat.                                                     [6]

   (c) Jelaskan  kesan pengaruh tiupan angin monsun terhadap aktiviti manusia .                              [10]
                                                                                                                       
6.
Jadual 1 di bawah menunjukkan taburan kerpasan dan sejatan (mm) bagi Stesyen Kaji Cuaca A,  pada tahun 2005.
Jadual 1. Kerpasan dan Sejatan (mm) bagi Stesen Kaji Cuaca A, tahun 2005.

Bulan
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dec
Kerpasan (mm)
86
92
95
98
110
106
94
82
74
62
54
50
Sejatan (mm)
12
20
26
45
78
120
132
100
76
42
32
16

   (a) Berdasarkan jadual 1, hitung ketidakseimbagan air di Stesen Kaji Cuaca A, tahun 2005.        [3] 

   (b) Berdasarkan hasil  pengiraan anda pada soalan a,   lukis graf yang sesuai bagi menunjukkan           

         ketidakseimbangan air di Stesen kaji Cuaca A, tahun 2005 .                                                   [10]

   (c)     i)  Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan air positif?                                                [2]

           (ii) Jelaskan lima cara manusia mengatasi masalah ketidakseimbangan air                            [10]                                                                                                                                                      

7.a) Apakah yang dimaksudkan dengan kitar nutrien.?                                                                     [5]
           
   b) Dengan bantuan gambar rajah huraikan proses yang berlaku dalam kitar karbon                     [10]

   c) Jelaskan bagaimana aktiviti manusia mempengaruhi kitar karbon.                                            [10]


8.  Berdasarkan kajian luar yang anda telah jalankan di sesuatu kawasan Bandar

   a) Apakah yang anda faham dengan pencemaran udara.?                                                             [3]

   b) Nyatakan kaedah yang anda gunakan untuk  memmbuat kajian berkaitan pencemaran udara.  [3]                                                                                                       
  c) Sebutkan jenis bahan pencemar udara di kawasan kajian anda                                                    [3]

  d) Huraikan punca-punca pencemaran udara di kawasan kajian anda                                             [8]

  e) Jelaskan bagaimana pencemaran udara boleh mempengaruhi cuaca di kawasan kajian               [8]
                                                                        Tiada ulasan:

Catat Ulasan